Lietuvos nacionaldemokratų partija


 

LIETUVOS NACIONALDEMOKRATŲ PARTIJOS STATUTAS

 Pavadinimas, tikslai, buveinė, veiklos teritorija
1. Bendrieji nuostatai
1.1. Lietuvos nacionaldemokratų partija (LNDP) yra politinė partija, savo veikloje besivadovaujanti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių organizacijų įstatymu, kitais įstatymais ir šiuo Statutu. LNDP yra juridinis asmuo.
1.2. Lietuvos nacionaldemokratų partijos tikslas - puoselėti ir stiprinti Lietuvių Tautos galios šaltinį - nepriklausomą Lietuvos Valstybę - turtingą, saugią ir vienodai teisingą visiems jos piliečiams.
1.3. LNDP simbolika - raudonos ir žalios spalvos skritulys su geltonu simbolinio kelio atvaizdu ir geltonomis raidėmis LNDP.
1.4. Prie LNDP veikia Lietuvos jaunųjų nacionaldemokratų judėjimas.
1.5. LNDP buveinė - Vilniuje.
1.6. LNDP veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Įstojimo į LNDP ir išstojimo sąlygos bei tvarka
2.1. LNDP nariu - nacionaldemokratu - gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, sulaukęs 18-kos metų amžiaus, siekiantis tikslų, sutampančių su LNDP tikslais, išdėstytais LNDP Statute ir Programoje.
2.2. LNDP rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys LNDP tikslams ir jos veiklai arba remiantys ją materialiai.
2.3. Į LNDP priima LNDP grupės susirinkimas, skyriaus valdyba, LNDP valdyba, pateikus prašymą. Visus narius registruoja ir narių sąrašus tvarko LNDP skyrių valdybos ir LNDP sekretoriatas.
2.4. Iš LNDP išstojama, įteikus LNDP grupės pirmininkui, skyriaus valdybai ar LNDP valdybai prašymą.
2.5. Partijos narį, veikiantį prieš LNDP tikslus, nesilaikantį partijos Programos ir Statuto, šalina LNDP skyriaus susirinkimas, skyriaus valdyba, LNDP valdyba. Sprendimas gali būti apskųstas LNDP tarybai per mėnesį laiko.
2.6. LNDP nariui išduodamas pažymėjimas ir ženklelis.

 
3. LNDP narių teisės ir pareigos

3.1. LNDP narys:
3.1.1. Gali rinkti ir būti išrinktas į LNDP vadovaujančias institucijas.
3.1.2. Gali kelti savo kandidatūrą ir būti iškeltas kandidatu rinkimams į valstybės valdymo ir savivaldos institucijas.
3.1.3. Gali gauti informaciją apie LNDP veiklą, teikti siūlymus LNDP valdymo institucijoms.
3.2. LNDP narys turi aktyviai siekti LNDP tikslų, remti juos, dalyvauti savo grupės, skyriaus, LNDP valdymo institucijų, į kurias jis išrinktas, veikloje, vykdyti jų nutarimus.

 
4. LNDP struktūra, padalinių sudarymo būdai, vadovų rinkimo tvarka

4.1. LNDP struktūriniai padaliniai yra LNDP grupės, LNDP rajonų ar miestų skyriai. Skyriai turi juridinio asmens statusą.
4.2. LNDP grupė:
4.2.1. Yra pirminis LNDP struktūros elementas, veikiantis teritoriniu principu. Grupę sudaro trys ir daugiau LNDP narių.
4.2.2. Aukščiausioje savo valdymo institucijoje - grupės susirinkime paprasta balsų dauguma metams išsirenka pirmininką ir sekretorių, priima naujus narius, aptaria ir sprendžia svarbiausius savo veiklos klausimus.
4.2.3. Registruojasi LNDP skyriaus valdyboje ir LNDP sekretoriate, yra tiesiogiai pavaldi skyriaus valdybai.

4.3. LNDP skyrius:
4.3.1. Yra LNDP teritorinis padalinys, kurį sudaro ne mažiau kaip dvi toje teritorijoje veikiančios LNDP grupės, kurių bendras narių skaičius yra ne mažesnis kaip 10 narių. Skyriaus valdymo institucija yra skyriaus susirinkimas, o tarp jų - susirinkime išrenkama skyriaus valdyba. Skyriaus susirinkime renkama ir skyriaus kontrolės komisija iš ne mažiau kaip 3 narių. 4.3.2. Skyriaus susirinkimo nutarimai priimami dalyvaujančių narių paprasta balsų dauguma.
4.3.3. Skyriaus susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.
4.3.4. Skyriaus darbas nutraukiamas skyriaus susirinkimo sprendimu, kuriam pritaria daugiau kaip pusė visų skyriaus narių. Jis gali būti per mėnesį apskųstas LNDP tarybai.

4.4. LNDP skyriaus valdyba:
4.4.1. Renkama skyriaus susirinkime dalyvaujant daugiau kaip pusei skyriaus narių paprasta balsų dauguma vieneriems metams. Renkamas LNDP skyriaus pirmininkas - jis vadovauja ir skyriaus valdybai, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, iždininkas ir valdybos nariai. Skyriaus valdybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių, o nutarimai galioja, jeigu jiems pritarė daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių narių. LNDP skyriaus valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau, kaip kartą per mėnesį.
4.4.2. Vadovauja skyriaus veiklai tarp susirinkimų
4.4.3. Koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus grupių bendrą veiklą.
4.4.4. Vykdo aukštesnių LNDP valdymo institucijų nutarimus, atsiskaito už veiklą LNDP tarybai.
4.4.5. Priima naujus LNDP narius.
4.4.6. Teikia LNDP valdybai kandidatus rinkimams į valstybės valdymo ir savivaldos institucijas .
4.4.7. Tvarko LNDP skyriaus finansinius, ūkinius reikalus, rengia skyriaus veiklos pajamų ir išlaidų metines sąmatas.
4.5. LNDP skyriaus kontrolės komisija:
4.5.1. Renkama paprasta balsų dauguma skyriaus susirinkime, kuriame tvirtinamas ir kontrolės komisijos pirmininkas.
4.5.2. Ne rečiau, kaip kartą per metus tikrina LNDP skyriaus valdybos finansinius, ūkinius reikalus, atskaitomybę, šių dokumentų tvarkymą, surašo tikrinimo aktus.
4.5.3. Informuoja skyriaus narių susirinkimą ar skyriaus valdybą apie tikrinimo rezultatus. Jei nustatomi dideli trūkumai, apie tai neatidėliojant pranešama LNDP valdybai.

5. LNDP aukščiausioji valdymo institucija, jos sušaukimo būdai, laikas, kompetencija
5.1. LNDP suvažiavimas:
5.1.1. Yra aukščiausioji LNDP valdymo institucija. LNDP suvažiavimas šaukiamas LNDP tarybos kas dveji metai. Neeilinis suvažiavimas šaukiamas LNDP tarybos nutarimu arba raštu reikalaujant ne mažiau kaip pusei prieš tai vykusio suvažiavimo delegatų, arba ne mažiau kaip pusei LNDP narių. LNDP suvažiavimo delegatus renka LNDP skyrių susirinkimai pagal LNDP tarybos nustatytą kvotą, į kurią neįeina LNDP tarybos nariai. Suvažiavimas teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė delegatų. Suvažiavimo nutarimai teisėti, jeigu jiems pritarė daugiau kaip pusė suvažiavime dalyvaujančių delegatų. LNDP Statutas ir Programa priimami ar keičiami pritarus ne mažiau kaip dviem trečdaliams delegatų.
5.1.2. Priima ar keičia LNDP Statutą, Programą, numato LNDP veiklos turinį ir būdus.
5.1.3. Išklauso ir vertina LNDP valdybos ir LNDP kontrolės komisijos ataskaitas.
5.1.4. Išrenka LNDP pirmininką. LNDP pirmininko teikimu išrenka LNDP pirmininko pavaduotojus ir kitus LNDP valdybos narius, išrenka LNDP kontrolės komisijos narius ir tvirtina LNDP kontrolės komisijos pirmininką.
5.1.5. Nutaria paleisti LNDP ir nustato LNDP turto panaudojimą.
5.2. Tarp eilinių partijos suvažiavimų gali būti rengiama LNDP konferencija, kurioje gali būti aptariami svarbūs valstybės reikalai, LNDP programos vykdymas, tikslinama partijos veiklos strategija ir taktika, tvirtinama partijos rinkiminė programa. Konferencijos nutarimai priimami paprasta delegatų balsų dauguma. Konferencija šaukiama ta pačia tvarka, kaip ir suvažiavimas.

6. Kitos valdymo institucijos, jų rinkimo tvarka ir kompetencija
6.1. Kitos LNDP valdymo institucijos yra LNDP taryba, LNDP pirmininkas, LNDP valdyba.
6.2. LNDP taryba:
6.2.1. Yra aukščiausioji partijos sprendžiamosios valdžios institucija, veikianti tarp suvažiavimų. Ją sudaro LNDP valdyba, LNDP atsakingasis sekretorius, LNDP skyrių pirmininkai. LNDP tarybos nariai pagal pareigas yra LNDP suvažiavimų delegatai. Tarybos posėdžiams pirmininkauja LNDP pirmininkas arba jo pavedimu - pirmininko pavaduotojas. LNDP tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų. Posėdžiai šaukiami LNDP pirmininko ar LNDP valdybos nutarimu arba daugiau kaip pusės LNDP tarybos narių raštišku reikalavimu. Tarybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma.
6.2.2. Svarsto, nagrinėja ir vertina, kaip vykdomi LNDP suvažiavimo ir LNDP valdybos nutarimai, numato partijos veiklos kryptis, išklauso skyrių valdybų informaciją apie jų veiklą.
6.2.3. Tvirtina LNDP kandidatus rinkimams į valstybės valdymo ir savivaldos institucijas.
6.2.4. LNDP pirmininko teikimu tvirtina LNDP atsakingojo sekretoriaus kandidatūrą.
6.2.5. Tvirtina LNDP pajamų ir išlaidų metinę ataskaitą.
6.2.6. Papildo LNDP valdybą ir Kontrolės komisiją naujais nariais.
6.2.7. Patvirtina arba panaikina kitų LNDP institucijų sprendimą dėl nario šalinimo iš partijos, jeigu jis tuo reikalu kreipėsi į LNDP tarybą.
6.2.8. Tvirtina LNDP suvažiavimo darbotvarkės projektą.
6.2.9. Priima pareiškimus ir nutarimus LNDP vardu.
6.2.10. Sprendžia kitus svarbius LNDP klausimus.

6.3. LNDP valdyba:
6.3.1. Yra nuolat veikianti partijos valdymo institucija tarp LNDP tarybos posėdžių. Po steigiamojo suvažiavimo iki pirmojo LNDP tarybos posėdžio visus jos įgaliojimus turi LNDP valdyba. LNDP valdyba atsiskaito LNDP suvažiavimui. Trylikos asmenų LNDP valdybą sudaro LNDP pirmininkas, trys LNDP pirmininko pavaduotojai ir devyni LNDP valdybos nariai. Steigiamajame suvažiavime gali būti išrenkama ir mažesnės sudėties LNDP valdyba, vėliau ją papildant LNDP taryboje. Valdybai vadovauja ir posėdžius šaukia LNDP pirmininkas. Valdybos nutarimai teisėti, jeigu jiems pritaria daugiau kaip pusė Valdybos narių.
6.3.2. Svarsto partijos poziciją svarbiais valstybės gyvenimo klausimais. Priima politinius pareiškimus ir kitus dokumentus LNDP vardu.
6.3.3.Tvirtina skyrių pirmininkų kandidatūras.
6.3.4. Koordinuoja LNDP skyrių veiklą.
6.3.5. Nustato LNDP sekretoriato sudėtį.
6.3.6. Teikia LNDP tarybai tvirtinti LNDP kandidatus ar kandidatų sąrašus į valstybės valdžios ir savivaldos institucijas.
6.3.7. Sprendžia kitus svarbius LNDP klausimus savo kompetencijos ribose.

6.4. LNDP pirmininkas:
6.4.1. Vadovauja LNDP veiklai ir ją atstovauja. Jis yra atskaitingas LNDP suvažiavimui.
6.4.2. Teikia suvažiavimui tvirtinti LNDP pirmininkų pavaduotojų, kitų LNDP valdybos narių kandidatūras.

6.5. LNDP pirmininko pavedimu kai kurias jo funkcijas atlieka LNDP pirmininko pavaduotojai. Laikinai negalintį eiti pareigų LNDP pirmininką tuo laiku pavaduoja LNDP pirmininko pavaduotojas.
6.6. LNDP sekretoriatas:
6.6.1. Yra nuolat veikianti LNDP tvarkomoji institucija. Sekretoriatui vadovauja LNDP atsakingasis sekretorius. Jo kandidatūrą tvirtina LNDP taryba LNDP valdybos teikimu.
6.6.2. Tvarko LNDP sąskaitą banke, organizuoja ir tvarko lėšas LNDP veiklai plėtoti, rengia ir teikia LNDP tarybai tvirtinti partijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
6.6.3. Tvarko LNDP dokumentaciją, susirašinėjimą, narių apskaitą.
6.6.4. Tvarko LNDP leidybinę veiklą.
6.6.5. Vykdo kitus LNDP pirmininko ir Valdybos pavedimus.

7. LNDP institucijų veiklos kontrolė
7.1. LNDP skyrių kontrolės komisijos kontroliuoja LNDP skyrių valdybų finansinę veiklą.
7.2. LNDP kontrolės komisija:
7.2.1. Kontroliuoja LNDP sekretoriato, skyrių valdybų finansinius, ūkinius reikalus, atskaitomybę, dokumentų tvarkymą.
7.2.2. Padeda LNDP skyrių kontrolės komisijoms, prireikus - pasitelkia jų narius.

8. Lėšų šaltiniai
8.1. LNDP lėšas sudaro:
8.1.1. Nario mokesčio lėšos.
8.1.2. Kitos savanoriškos narių įmokos.
8.1.3. Palūkanos iš bankuose laikomų indėlių.
8.1.4. Iš leidybos gautos lėšos.
8.1.5. Valstybės biudžeto dotacijos.
8.1.6. Kitos teisėtai gautos lėšos.

8.2. LNDP lėšos naudojamos: renginiams, rinkimų kampanijoms finansuoti, samdomiems LNDP darbuotojams išlaikyti, patalpų įsigijimui ir nuomai, kitiems reikalams.
9. LNDP veiklos nutraukimo ir turto panaudojimo tvarka
9.1. LNDP gali būti likviduota LNDP suvažiavime, tam pritarus dviems trečdaliams delegatų, arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybinės institucijos sprendimu.
9.2. Likviduotos LNDP lėšos ir turtas panaudojamas įstatymo numatyta tvarka. Likusį LNDP turtą suvažiavimas gali skirti organizacijai, turinčiai panašius tikslus. LNDP statutas priimtas LNDP steigiamajame suvažiavime 1999 m. sausio 30 d., Vilniuje.

© 2007, www.lndp.lt