Lietuvos nacionaldemokratų partija


 

Lietuvos nacionaldemokratų partijos
PROGRAMA
(Politiniai principai)


Lietuvos nacionaldemokratų partijos tikslas - puoselėti ir stiprinti Lietuvių Tautos galios šaltinį - nepriklausomą Lietuvos Valstybę - turtingą, saugią ir vienodai teisingą visiems jos piliečiams.

Lietuvos nacionaldemokratų partija vadovaujasi nuosaikaus nacionalizmo ideologija, nacionaldemokratine politine doktrina, o savo tikslų bei siekių įgyvendinimo metodu renkasi politinį ir ekonominį pragmatizmą. Visų mūsų veiksmų svarbiausias matas – jų nauda Lietuvai. Lietuva - pirmiausia!

Lietuvos nacionaldemokratų partija remiasi tautinėmis, krikščioniškomis, humanistinėmis vertybėmis, gina nacionalinius interesus, siekia stiprinti ekonomiką, įvesti tvarką, įgyvendinti nacionalinę demokratiją.

Nacionalinė demokratija - tai demokratija, teisingumas ir vienodos galimybės visiems, tai patikimiausia ir efektyviausia visuomenės apsauga nuo neteisybės, netvarkos, neturto.

Nacionalinė demokratija - tai vidurio kelias tarp dviejų kraštutinumų - teroristinės diktatūros ir anarchinio liberalizmo. Įvairios diktatūros jau praeityje - nugalėtos ir pasmerktos. Akivaizdi ir kraštutinio liberalizmo krizė. Jos pasekmės - vis didėjanti praraja tarp turtingųjų mažumos ir skurstančiųjų daugumos, kultūros, moralės nuosmukis, nusikalstamumo įsigalėjimas. Šiam grėsmingai spartėjančiam išsigimimui reikia pasipriešinti. Reikia priešpastatyti naują, sveiką, gaivią jėgą - nacionalinę demokratiją. Reikia žadinti tautinę savigarbą, lietuvių pasitikėjimą savo jėgomis, ugdyti optimistinę pasaulėjautą. Mūsų tauta turi vėl susitelkti, būti solidaria, energinga, kuriančia.

Mes sakome: Lietuva - lietuvių žemė ir visų jos piliečių bendri namai. Ši moderni tautinė idėja turi tarnauti patikima užtvara vis labiau stiprėjančiam ir agresyvėjančiam kosmopolitizmui.

Tautiškumo saviraiška ir savigyna turi būti suprantama, priimtina ne tik lietuviams, bet ir Lietuvos kitataučiams. Visi, mokantys lietuvių kalbą ir gerbiantys Lietuvių Tautos istoriją, papročius, gavę visas piliečių teises ir įsipareigoję vykdyti visas piliečių pareigas, yra lygiateisiai mūsų bendrų namų - Lietuvos Valstybės - gyventojai.

Būdami atviri pasauliui ir jo pažangai, mokslui, kultūrai, dvasinėms vertybėms, turime riboti žalingų įtakų plitimą, stabdyti mūsų tautinio savitumo silpninimą. Deramai sutikdami laukiamus Lietuvos svečius, neleisime minti takų per mūsų šalį neprašytiems, nelegaliems migrantams, sk1eisti čia mums svetimą kultūrą ir gyvenseną.

Lietuvos nacionaldemokratų partija siekia, kad asmenys ir įvairios visuomenės grupės - tautinės, socialinės, profesinės ir kitos - veiktų ne tik savo, bet ir visų piliečių valstybės gerovei ir saugumui, kad asmenų ir grupių veikla, tenkinant savo interesus, ne tik kad nesilpnintų visumos, bet ją stiprintų.

Asmens laisvė - didžiausia vertybė. Tačiau laisvė - ne tik teisė, bet ir pareiga, atsakomybė. Laisvų žmonių visuomenėje turi būti nustatytos aiškios teisinės ir moralinės ribos, kurių peržengti niekam nevalia.

Tarp įstatymus gerbiančių Lietuvos piliečių neturi būti vietos nusikaltėliams. Kiekvienas, pasikėsinęs į žmogaus prigimtines ir konstitucines teises, į valstybėje nustatytą tvarką, turi pats netekti laisvės, turi būti atskirtas nuo laisvos ir saugios visuomenės. Nusikalstamumą būtina įveikti ryžtingai ir greitai, būtina jį sunaikinti, sutelkus visas valstybės pajėgas. Demokratija - tai tvarka.

Valstybės valdymo sistema turi būti paprasta, nebrangi, bet efektyviai, sklandžiai veikianti. Demokratinis valdžių atskyrimas neturi virsti valdžių savivale ar neveiklumu. Iš valstybės tarnautojų ir pareigūnų reikia pareikalauti sąžiningo, profesionalaus darbo, drausmės ir atsakomybės. Nenorinčius ar nepajėgiančius vykdyti savo pareigų reikia nedelsiant iš jų šalinti, o nusikaltusius - bausti.

Tautos ir Valstybės ateitį lemia švietimas, mokslas, menas, kultūra. Todėl būtina sukurti prielaidas Lietuvai įsijungti į besiformuojančią pasaulio informacinę visuomenę, būti joje lygiaverte partnere, o ne atsilikusiu Europos užkampiu. Lietuvių Tautos kultūra, dvasinė energija, intelektas bei darbštumas yra tas neįkainojamas turtas, kuris turi užtikrinti Lietuvai garbingą ir prideramą vietą XXI-ojo amžiaus pasaulio tautų tarpe.

Aukščiausių Tautos siekių įgyvendinimo prielaida yra stipri nacionalinė ekonomika. Jos pagrindas - privačia iniciatyva besiremiantis rinkos ūkis, kuriame valstybė organizuoja, prižiūri ir skatina konkurenciją, kreipia ūkio veiklą viso krašto, visų gyventojų naudai.

Ekonomika turi būti vystoma ne chaotiškai, bet pagal ilgalaikį plėtros planą, pagal strateginę modernaus, konkurencingo ūkio kūrimo programą, paisant sveikos ir stabilios aplinkos poreikio. Tik eidami esminių ir nuoseklių permainų keliu, prikelsime iš sąstingio Lietuvos ūkį. Tokią Lietuvos nacionaldemokratų partijos ekonominę politiką mes įvardijame kaip naująją dešiniąją, kaip naujųjų dešiniųjų ekonominę politiką.

Įvairios ekonominės doktrinos ir dogmos neturi būti mechaniškai perkeliamos iš kitų kraštų, kitokių ekonominių sąlygų į mūsų dirvą. Dažniausiai jos čia neprigyja ir atneša žalą. Lietuvos ekonominė politika turi būti pragmatiška, turime atsirinkti, ir įgyvendinti tik tas priemones, kurios bus tinkamos Lietuvos sąlygomis. Mes sieksime lygiateisės integracijos į pasaulio ekonomiką.

Artimiausi ir svarbiausi ekonomikos stiprinimo uždaviniai - nacionalinio ūkio, ypač gamybos plėtra, investicijų skatinimas, eksporto didinimas, deramai apmokamų darbo vietų steigimas. Valstybės valdžia turi sudaryti palankias galimybes kiekvienam piliečiui pagal jo išgales dirbti, užsidirbti, sutaupyti, įsigyti. Pakankamos gyventojų pajamos būtiniausių reikmių finansavimui - pati geriausia socialinė apsauga.

Svarbiausioji socialinio teisingumo prielaida - tolygesnis turto ir pajamų pasiskirstymas, kiek jis nekenkia ūkiniam stiprėjimui ir kapitalo augimui. Mūsų tikslas - ne dar labiau praturtinti mažumą, bet skatinti daugumos turtėjimą.

Savininkų gausėjimas ir stiprėjimas, perspektyvios pramonės ir našaus, produktyvaus žemės ūkio kūrimas, smulkaus ir vidutinio verslo plėtra, visų žmonių sąžiningas ir intensyvus darbas yra valstybės, tautos, šeimos, asmens gerovės pagrindas.

Tautos valios ir galios išraiška - Nepriklausoma Valstybė. Mes ginsime Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas nuostatas, kad Lietuvos Valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, kad Lietuvoje suverenitetas priklauso Tautai, kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Mes priešinsimės Lietuvos nepriklausomybės atsisakymui ar išpardavimui, nežiūrint, kokiais būdais, kieno pastangomis ir kokiais tikslais prisidengiant tai būtų daroma.

Mes nepritariame žalingai ir žeminančiai nuostatai, kad Lietuva yra šalis, „einanti į Europą“. Mums niekur iš savo žemės nereikia eiti. Lietuvos Valstybė buvo, yra ir bus Europoje, Europos viduryje - tarp Rytų ir Vakarų. Tokią vietą mums lėmė likimas ir tokią jungties misiją mes turime atlikti. Mes – už aktyvų tarpvalstybinį bendradarbiavimą, už tarptautines sutartis ir organizacijas, kurios didina Lietuvos saugumą ir ekonominį pajėgumą, bet nereikalauja suvereniteto atsisakymo.

Mes esame prieš vienos bendros Europos valstybės, prieš vienos bendros Europos nacijos steigimą. Kosmopolitiniais, globalistiniais principais kuriama Europa neturi ateities. Ir didelės, ir mažos tautos turi tobulėti, stiprėti ir eiti pažangos keliu kartu, neatsisakant savo skirtumų, neprarandant savitumo ir laisvės. Mes - už naująją Tautų Europą, už lygiateisį bei naudingą Lietuvai bendradarbiavimą su visomis Europos ir pasaulio valstybėmis.

Visuomenės narių nevalia skirstyti į gerus ir blogus, savus ir svetimus. Kiekvienas gali būti svarbus, reikalingas, kiekvienas yra mūsų, savas. Ypatingas rūpestis ir dėmesys turi būti skiriamas jaunajai kartai. Kokios bus sudarytos sąlygos jai lavintis ir kūrybingai dirbti, auginti vaikus ir normaliai gyventi, pagaliau, kaip jaunimas pats kuo greičiau įsijungs į valstybės reikalų tvarkymą, nuo to ir priklausys, kokia bus Lietuva.

Mes, nacionaldemokratai, neaitrindami praeities žaizdų, bet mokydamies iš jos, žvelgiame į ateitį ir norime kurti naują, jauną, gražią, saugią, turtingą ir teisingą Lietuvą.

Lietuvos nacionaldemokratų partija dalyvaus demokratiniuose rinkimuose į savivaldos ir valstybės valdžios institucijas, sieks įtakos jose ir galimybių įgyvendinti savo programą.

LNDP programa priimta LNDP steigiamajame suvažiavime 1999 m. sausio 30 d., Vilniuje.

© 2007, www.lndp.lt